Karl Marx, Capital, first Armenian translation

----------------------------------------------

 

 

 

Fifty years after the death of Karl Marx, the Communist Party of Armenia published in 1933 the first Armenian translation of book one of „Das Kapital“. After a long fight against the Ottoman Empire, Armenia had become part of the Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic in 1922.

 

 

The famous Armenian historian and linguist Tadeos Ayrapetovich Avdalbegyan (1885-1937) made the translation according to the tenth and last German edition (1922) by the Meissner publishing house. Book two followed in 1936, but book three was only published after World War II, in 1947 and 1949. The changing name of the editor reflects the history of soviet Armenia over the years.

 

 

Կապիտալ (Capital), Volume I

1.

Հ.ս.խ.Հ. մարքսիզմի-լենինիզմի ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ Պրոլետարներ բոլոր ցերկիրների, միացե՛ք Կարլ Մարքս Կապիտալ քաղաքատնտեսության քննադատություն Առաջին հատոր առաջին Գիրք Կապիտալի Արտադրության Պրոցեսը Գերմաներենից թարգմանեց Թադ. Ավդալբեգյան Հ. Գլուլիքևխյանի Ն. Մակինց ոի Ն. Ստեփանյան ԽմբագիրներՀ կուսակցություն ՀրաՏարաԿզոիթյոին յերեևան 1933

[Communist Party OF ARMENIA MARXISM-LENINISM INSTITUTE Workers of the World, Unite! KARL MARX CAPITAL Critique of Political Economy First tome First book The process of production of capital GERMAN TRANSLATOR Tad[eOs] Avdalbegyan H. Glulikevkhyan, N. Makints WITH N Stepanyan Editors PARTY edition YEREVAN 1933]

XL, 745 p.

2.

IX Contents

XV Preface

XIX Preface Karl Marx 1867

XXIV Preface Karl Marx 1873

XXXII Preface Friedrich Engels 1883

XXXV Preface Friedrich Engels 1890

1 First book. The process of production of capital

 

Կապիտալ (Capital), Volume II

1.

Պրոլետարներ բոլոր ցերկիրների, միացե՛ք Կարլ Մարքս Կապիտալ քաղաքատնտեսության քննադատություն ցերկրորդ հատոր ցերկրորդ Գիրք Կապիտալի Շրջանառության Պրոցեսը Գերմաներենից թարգմանեց Թադ. Ավդալբեգյան Հ. Գլուլիքևխյանի ԽմբագիրներՀ ՀԿ(բ)Կ ԿԿ ՀրաՏարաԿզոիթյոին յերեևան 1936

[Workers of the World, Unite! KARL MARX CAPITAL Critique of Political Economy Second volume. Second Book Circulation process of capital GERMAN TRANSLATOR Tad[eOs] Avdalbegyan H. Glulikevkhyan, Stepanyan Armenia's Communist (Bolshevik) Party edition YEREVAN 1936]

2.

V Contents

IX Preface Friedrich Engels 1885, 1893

1 Second book. The circulation process of capital

 

 

Կապիտալ (Capital), Volume III, part I

1.

Պրոլետարներ բոլոր ցերկիրների, միացե՛ք Կարլ Մարքս Կապիտալ քաղաքատնտեսության քննադատություն Երրորդ հատոր աՌաՋին մաՍ երրորդ Գիրք Կապիտալիստական Արտադրության Ամբողջական Պրոցեսը ՊետաԿան ՀրաՏարաԿզոիթյոին յերեևան 1947

[Workers of the World, Unite! KARL MARX CAPITAL Critique of Political Economy THIRD volume. THIRD Book FIRST PART The process of capitalist production STATE edition YEREVAN 1947]

2.

V Contents

VII Preface Friedrich Engels 1894

1 Third book. The process of capitalist production

3 Part one: The conversion of surplus-value into profit and oft he rate of surplus-value into the rate of profit

 

Կապիտալ (Capital), Volume III, part II

1.

Պրոլետարներ բոլոր ցերկիրների, միացե՛ք ՀամԿ(բ)Պն ԿԿ-ի Կիյ մարքսի-Էնգելս ի-լենինի ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻն ՀայԿաԿան Ֆւլիալ Կարլ Մարքս Կապիտալ քաղաքատնտեսության քննադատություն Երրորդ հատոր երրորդ մաՍ երրորդ Գիրք Կապիտալիստական Արտադրության Ամբողջական Պրոցեսը ՊետաԿան ՀրաՏարաԿզոիթյոին յերեևան 1949

[Workers of the World, Unite! Trade Union Confederation (B) The Defense Committee of the KIY MARX-ENGELS-LENIN INSTITUTE AREMENIAN xxxxxx KARL MARX CAPITAL Critique of Political Economy THIRD volume. THIRD Book THIRD BOOK The process of capitalist production STATE edition YEREVAN 1949]

2.

I Part five. Division of profit into interest and profits of entreprise. The interest bearing capital

451 Contents

 

From the collections of the Karl Marx Memorial Library Luxembourg

 

 

Copyright Karl Marx Memorial Library Luxembourg 2017

 

 

Home